Main

Profil společnosti .... Předmětem činnosti je komplexní vedení účetnictví /dříve podvojné účetnictví/, daňové evidence /dříve jednoduché účetnictví/ a zpracování mezd. Vypracuji daňová přiznání: DPH, DPFO, DPPO přiznání k silniční dani společné zdanění manželů Na základě plné moci zastupuji firmy při kontrolách na finančním úřadě, OSSZ, a zdravotních pojišťovnách. Zachování obchodního tajemství firem je naprostou samozřejmostí. Své služby nabízím především firmám z Prahy, Prahy-západ, a okresu Beroun. Kontakt: tel.: 605152602 E-mail: capkova.d4na@seznam.cz adresa… Čapková Dana, U záložny 411, 267 27 Liteň

Společné zdanění manželů....Šetřím Váš čas - veškeré potřebné doklady k vypracování společnoho zdanění manželů stačí zaslat poštou nebo faxem Domluvte si způsob předání na tel. 605152602 nebo mailem na adrese capkova.d4na@seznam.cz - potvrzení Vašich příjmů ze závislé činnosti od všech zaměstnavetlů, u kterých jste pracovali v roce, za které se podává společné zdanění manželů Níže uvedené dokumenty jsou nutné k uplatnění dalších slev na dani, pokud se na Vás vztahují - kopie držitele průkazu ZTP/P (zvlášť těžké postižení) pokud se týká manžela, manželky nebo dítěte - potvrzení o výši starobního nebo invalidního důchodu a datum od kdy byl přiznán - potvrzení o studiu včetně počtu měsíců studia za rok, pokud je jeden z manželů student. Věk max. 28let - darovací smlouvu o poskytnutí daru, platí i pro darování krve (potvrzení z transfuzní stanice) - potvrzení o výši zaplacených úroků z úvěrů - stavební spoření, hypotéka - potvrzení o výši plateb příspěvků na penzijní připojištění - potvrzení o výši plateb na soukromé životní pojištění - potvrzení o výši zaplacených členských příspěvků člena odborové organizace

Účetnictví .....- zaúčtování všech účetních dokladů do účetního deníku - sestavení rozvahy a výsledovky za příslušné období - vedení knih pohledávek a závazků - sledování saldokontních účtů - kontrola úhrad přijatých a vydaných faktur včetně vyhotovení upomínek - kontrola zálohových plateb - zpracování vnitropodnikových směrnic firmy - evidence investičního majetku a drobného investičního majetku - výpočty odpisů

Daňová evidence ....- administrace dokladů (kontrola úplnosti a správnosti dokladů, jejich řazení a archivace) - sledování peněžních příjmů a výdajů - vedení knih pohledávek a závazků - vedení knih dlouhodobého majetku a cenin - sledování výše obratu pro účely zákona o DPH - sledování dosažení kritérií pro povinný přechod na vedení účetnictví /dříve podvojné/ - zpracování roční závěrky včetně všech požadovaných příloh - vypracování daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob - upozornění poplatníka na povinnost zjištění skutečného stavu zásob, hmotného majetku, pohledávek a závazků k poslední dni zdaňovacího období.

DPH....- zpracování daňových přiznání a souhrnného hlášení - kontrola dokladů na vstupu při odpočtu daně - kontrola dokladů na výstupu při uplatňování a přiznávání daně - poradenství v oblasti zdanění při obchodech na mezinárodní úrovni - pořízení a dodání zboží do EU, poskytnutí a přijetí služeb z EU a ze zahraničí, dovozy, vývozy atd.

Silniční daň....- zpracování daňového přiznání, evidence placení záloh v průběhu období

Ceny....Ceny za zpracování účetnictví jsou většinou po dohodě s klientem stanoveny paušální částkou. Výše paušálu závisí na způsobu vedení účetnictví, počtu dokladů jako jsou zejména došlé a vystavené faktury, pokladní doklady, bankovní výpisy, registrace k DPH, účtování v jiné měně než CZK, způsobu předávání dokladů, zpracování výkazů pro statistiku atd. Měsíční paušál může zahrnovat i zpracování mezd pro max. 5 zaměstnanců. Zpracování roční závěrky, vyhotovení daňového přiznání, včetně všech povinných příloh je účtováno zvlášť a cena je stanovena předem po dohodě s klientem. Měsíční paušální částka za vedení účetnictví: malé firmy od 2.000,- střední firmy od 5.000,- velké firmy od 15.000,- U daňové evidence se cena za účetní služby stanoví buď paušální částkou (viz. účetnictví) nebo je možné vycházet z ceny za 1 položku peněžního deníku. Ceny za vedení mzdové agendy a personální agendy, pokud nejsou zahrnuty v paušální částce za vedení účetnictví: Firmy do 5 zaměstnanců - zpracování mzdy 1 zaměstnance Kč 250,- Firmy nad 5 zaměstnanců - zpracování mzdy 1 zaměstnance Kč 200,- Mzda pouze pro 1 zaměstnace Kč 500,-

Evidence mezd.....- měsíční zpracování mezd včetně všech povinných odvodů a srážek - vedení evidence zaměstnanců - roční zúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti - vypracování přehledů pro OSSZ - vypracování přehledů pro zdravotní pojišťovny - vypracování ostatních přehledů dle individuálních požadavků klienta - evidenční listy důchodového zabezpečení - mzdové listy - potvrzení o příjmech ze závislé činnosti